ناخن گرفتن و سرتراشیدن

 روز

تعبیر خواب

شب

کوتاهی عمر

اول

صحت ندارد

اول

حاجت رواشود

دوم

تعبیرش برعکس است

دوم

ضعف دماغ

سوم

باتعویق صحت دارد

سوم

غم و اندوه

چهارم

با تعویق صحت دارد

چهارم

سرور

پنجم

خلافی ندارد

پنجم

بلای ناگهانی

ششم

صحیح است

ششم

ازبزرگان دولت یابد

هفتم

خلاف ندارد

هفتم

بیماری

هشتم

صحیح است

هشتم

درد ظاهر شود

نهم

تعبیرش برعکس است

نهم

عزیز و محترم شود

دهم

صحت ندارد

دهم

غم و اندوه

یازدهم

با تعویق صحت دارد

یازدهم

عزیز شود

دوازدهم

با تعویق صحت دارد

دوازدهم

باشخصی خصومت کند

سیزدهم

صحت ندارد

سیزدهم

شادی یابد

چهاردهم

تعبیرش برعکس است

چهاردهم

شادی یابد

پانزدهم

تعبیرش برعکس است

پانزدهم

محزون شود

شانزدهم

صحیح است

شانزدهم

میانه

هفدهم

تعبیرش برعکس است

هفدهم

ملال یابد

هجدهم

تعبیرش برعکس است

هجدهم

توانگرشود

نوزدهم

تعبیرش برعکس است

نوزدهم

ایمن شود

بیستم

صحیح است

بیستم

دولت یابد

بیست ویکم

صحت ندارد

بیست ویکم

مفلس شود

بیست و دوم

صحیح است

بیست ودوم

اصلاح کار پیدا شود

بیست و سوم

صحت ندارد

بیست وسوم

اصلاح کار پیدا شود

بیست وچهارم

بسیار خوب است

بیست وچهارم

اصلاح کار پیدا شود

بیست وپنجم

صحت ندارد

بیست وپنجم

خلاصی از غم

بیست وششم

تعبیرش برعکس است

بیست وششم

پشیمانی

بیست وهفتم

تعبیرش برعکس است

بیست وهفتم

بد است

بیست وهشتم

تعبیرش برعکس است

بیست وهشتم

بپرهیزد

بیست ونهم

صحت ندارد

بیست ونهم

ایمن شود

سی ام

صحیح و موثر است

سی ام

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ساعت 16:32  توسط شهریار فتاحی سوادجانی  |